Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท ร่วมรณรงค์สร้างสังคมสุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

คณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท เล็งเห็นความสำคัญในการนำนโยบายการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยตามแนวคิด “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” นำพาชาติ “มันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 

รับชมที่นี้

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content