Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อข้าราชการ

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขที่ ตำแหน่ง เบอร์โทร
1   นายวิชัย  พลอยกลม  1027   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร  081-660-7493
2   นายพชร ศรีสุโพธิ์  1034   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  080-5095546
3   นายทองหงวย  กูดทา  1072   นายช่างโยธาชำนาญงาน  091-065-9390
4   นายสุริโย  สมชม  1073   นายช่างโยธาชำนาญงาน  086-229-9547
5   นายนริส  หาระสาร  1074   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  081-203-5564
6   นายสมปอง  เมืองพนัส  1075   นายช่างโยธาชำนาญงาน  097-343-4024
7   นายพงษ์สุดา  ปากแข็ง  1076   นายช่างโยธาชำนาญงาน  081-908-0470
8   นายจตุรงค์  สุวรรณโชติ  1102   นายช่างเครืองกลชำนาญงาน  091-863-5538
9   นางสาวรุ่งนภา  พรมบัวคู  1111   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  080-194-4598
10   นางมณีวรรณ  ด้วงนิล  1906   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  084-498-1027

รายชื่อลูกจ้างประจำ

ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขที่ ตำแหน่ง เบอร์โทร
1   นายอิทธิพล  ว่องไว 1221 พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2  089-275-8374
2   นายดอกกาว  ไกรสิน 1223 พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2  062-227-4744
3   นายเอนก  ประทุมมา 1224 พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช.2  061-171-5181
4   นายประจญ  เจริญรัตน์ 1236 พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช.2  099-897-4128
5   นางระมุล  พันธ์คูณ 1234   พนักงานพิมพ์  ส.3  081-204-2548
6   นางวิทยา  ศรีจักรโคตร 1235   พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.2  087-231-1423

รายชื่อพนักงานราชการ

ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขที่ ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นางสุวรรณา  เทพคำราม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  084-428-8719
2 นายอภิรักษ์  นามวงษ์ นายช่างโยธา  087-228-0077
3 นายมิรินทร์  พาลึก นายช่างโยธา  093-457-2322
4 นายเด่นชัย  ใจช่วง นายช่างโยธา  086-862-8959
5 นางสาวเสาวณี  วรเพชร เจ้าพนักงานธุรการ  087-721-1570
6 นายวีระชัย  วงค์กระโซ่ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  089-584-7224
7 นายชัชชัย  รูปดี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 081-050-0522
8 นายสันธิชัย  เจริญรัตน์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  086-238-9008

 

Scroll Up Skip to content